Vitnemål, turnus og autorisasjon i Norge

Vitnemål

Eksamen i alle fag må være fullført og bestått i ett studieår før studenten kan tas opp til neste studieår. Etter å ha fullført alle seks studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil kandidaten ha oppnådd den akademiske graden MD (Medical Doctor).

Vitnemål utstedes av Det Jagiellonske universitet, Collegium Medicum. Vitnemålet er godkjent i alle EU/EØS land.

Avtale inngått september 2016 mellom norske og polske helsemyndigheter innebærer at leger og tannleger utdannet i Polen nå kan få autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis i Polen.


Om ny turnus skriver Helsedirektoratet:

Turnusordning for leger – fakta om ny ordning


Helsedirektoratet oppsummerer ordningen slik etter at ny forskift er vedtatt:

Den nye ordningen blir søknadsbasert i tråd med arbeidslivets regler.

Turnusstilling er ikke lenger obligatorisk, men første obligatoriske del av legers spesialistutdanning. 

Turnus for leger vil fortsatt være 18 måneder, med 12 måneder i sykehus og 6 i kommunehelsetjeneste. Læringsmål og veiledning blir videreført som i dag.

Ledige turnusstillinger skal lyses ut sentralt gjennom Helsedirektoratets turnusportal. 

For å få godkjent turnustjenesten, må man ha søkt turnusstillingen gjennom Helsedirektoratets turnusportal. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Som hovedregel er det krav om godkjent turnustjeneste for å kunne gå videre i et spesialiseringsløp.

For å sikre at alle sykehus i landet skal få nok søkere til sine stillinger, er det i den nye ordningen lagt opp til to søknadsrunder, der rekrutteringssvake områder lyses ut først. 

Se mer informasjon om ny turnusordningfor leger på Helsedirektoratets sider.

Se mer informasjon om autorisasjon, studentlisens og LIS1-lisens her.

 

Se også:

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/student/norsk-medisinstudentforening/nmf-nyheter/LIS1/ 


Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold