Klager på EEC i søknads- og opptaksprosessen 

  • Klager kan fremmes fortløpende til EEC eller til universitetet. Dersom kandidaten ønsker å klage direkte til universitetet plikter EEC å gi opplysninger om universitetets kontaktperson i klagesaker.
  • Klagen må fremmes skriftlig og på engelsk
  • Klagen blir behandlet i samarbeid med ledelsen på universitetet
  • Resultat av klagen vil bli kommunisert til klager så snart resultat foreligger – senest to uker etter mottatt klage

Om du ikke får medhold i klagen har du mulighet til å klage til ANSAs klagenemnd for utenlandsstudier.

Klager under studieoppholdet

Studenter som ønsker å klage etter studiet er startet er underlagt de regler og prosedyrer som gjelder ved universitetet. 

Dersom det oppstår situasjoner hvor studenten mener seg urettmessig behandlet av universitetet, og EEC vurderer at det er grunnlag for det, kan EEC bistå studenten ved å fremskaffe fakta i saken, sikre god kommunikasjon og være studentens talsperson. EEC er ikke formell part i saken og har ingen ansvar for eller myndighet til å påvirke saken.

Beredskapsplan ved uønskede hendelser

Det er tett samarbeid mellom EEC og ledelsen ved universitetet. Ansvarsforhold som er en forutsetning for å takle uforutsette hendelser på en profesjonell måte er avklart.

Ved en uønsket hendelse kontakter EEC øyeblikkelig universitetet for å sikre at de kjenner til hendelsen og få oversikt over alvorlighetsgrad og eventuelle tiltak som er iverksatt og/eller planlagt. Hendelsens alvorlighetsgraden avgjør videre prosedyre.

Ved mindre alvorlige hendelse:

  • EEC etablerer og opprettholder tett kontakt med involverte studenter og kontaktpersoner ved universitetet til situasjonen er avklart og under kontroll
  • Behov for videre tiltak vurderes forløpende

Ved alvorlig hendelse: 

  • Representant for EEC reiser umiddelbart til studiestedet for å bistå universitet i å håndtere hendelsen og eventuelt inngå i kriseteam 
  • EEC vil i hovedsak bistå i oppfølging og kommunikasjon med studenter som er involvert i hendelsen og pårørende i Norge
  • EEC vil ved behov bistå universitetet i pressekommunikasjon
  • Behov for tiltak vurderes fortløpende i samråd med universitetet og tilpasses hendelsens alvorlighetsgrad

Etter alvorlige ulykker/hendelser gjennomføres evaluering i regi av representanter fra universitetet og EEC. Avvik fra prosedyrer meldes i form av en avviksrapport. Hensikten er å være i en kontinuerlig forbedringsprosess. Avviksrapporten gjøres tilgjengelig for partene.